[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB31 God’s Heerlijkheid -1

Door Paul Immanuel

En wij allen, met ongedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer [als] in een spiegel aanschouwende, worden [naar] hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Geest van de Heer.” 2 Korinthiërs 3:18 SV.
Velen hebben begrepen dat als we eenmaal in de hemel zijn we volmaakt zullen zijn, en dat is absoluut waar. De Bijbel zegt dat daar geen spoortje zal zijn van wat voor probleem dan maar ook. We zullen er geen traan meer laten en we zullen er op geen enkele wijze weerstand ondervinden. Het is een paradijs van vrede en rust, hoewel er wel degelijk een hele hoop activiteit zal zijn. Wanneer je het scheppingsverhaal leest en ziet in welke vrede Adam en Eva leefden, krijg je een aardig idee van de hemel.

Helaas is er door de eeuwen heen een manier van denken gegroeid die ons langzaam maar zeker heeft afgesloten van alle heerlijkheid die God hier op aarde al wil geven aan de mensen. Om te beginnen is er de gedachtegang dat alles wat met de hemel te maken heeft, ook alleen maar daar gegeven zal worden. Met andere woorden: op aarde moeten we lijden in afwachting van de hemel, waar je komt als je sterft. Ik weet dat ik het wat zwart wit schets, maar het klopt wel heel aardig met de realiteit.
Voeg daar dan nog eens bij dat er eeuwenlang is gepredikt dat we nederig moeten zijn en vooral niet te veel  moeten verwachten van God, wanneer het gaat om onze eigen behoeftes en noden. Deze twee gedachten bij elkaar hebben ons zo lang afgesloten van wat God werkelijk voor ons verlangt hier op aarde.

Waarom zegt de Bijbel bijvoorbeeld dat Jezus voor onze ziekten is geslagen en gemarteld (Jesaja 53:4-5), als we toch pas in de hemel gezond zullen zijn. Dan is die marteling toch overbodig geweest, immers, in de Hemel wordt de mens so wie so al volmaakt; want daar is geen ziekte? Derhalve, zoals we al eens eerder samen besproken hebben, is genezing juist een wonderwerk dat God hier op aarde wil doen. We hoeven niet lijdzaam af te wachten. Hetzelfde geldt voor problemen in ons leven. We hoeven die niet lijdzaam te ondergaan ‘tot eer van God’. We mogen juist met God die problemen aanpakken en samen met God leren als overwinnaar te leven in moeilijke omstandigheden. Het is de duivel die de leugen verspreid dat het ‘geestelijk is’ als een Christen lijdzaam door het leven gaat. Wat is daar zo aantrekkelijk aan voor de ongelovigen. Paulus zegt in zijn tweede brief aan de Korinthiërs, de brief die bij uitstek gaat over het lijden waar hij doorheen gaat, dat hij God dankt dat God hem altijd in overwinning leidt in Jezus Christus (2 Cor. 2:14). Ondanks problemen, leidt hij een overwinnend leven. Dat heeft hij moeten leren. De heerlijkheid van God werd in zijn leven meer en meer zichtbaar, met alle wonderen en tekenen die daarbij horen!!!

Lieve mensen, als je door een probleem heengaat, denk dan niet dat je daarin alleen staat of dat het is omdat je het zo slecht doet. Sta op en ga in vrijmoedigheid naar God en vraag Hem je te laten zien hoe je als overwinnaar er doorheen kan gaan. Weet dat God meer van Zijn heerlijkheid in je wil uitstorten. HEEL VEEL meer!

Nu, de tekst waarmee we dit stukje begonnen zijn zegt dat we van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderen. Het is dus een proces dat klaarblijkelijk hier op aarde moet plaatsvinden, immers in de hemel is er geen proces van heerlijkheid: je wordt daar gelijk vervolmaakt met een verheerlijkt lichaam.
Wat bedoelt dit schriftgedeelte dan?
Afgelopen week hebben we op een conferentie gewerkt als nazorgers en Conference Directors en hebben we getuigenissen gehoord en dingen gezien van God, die het verstand te boven gaan. Het heeft ons laten zien dat God nog lang niet klaar is hier op aarde en dat Hij meer en meer van Zichzelf en Zijn wonderen laat zien. God wil dat we hier op aarde al veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Hij wil dat we steeds meer op Hem gaan lijken in karakter, maar ook in de dingen die Jezus deed. Hij wil dat het Lichaam van Christus, de kerk, de Christen, aantrekkelijk is voor de wereld. Dat mensen honger en dorst krijgen naar de dingen van God.

Eerlijk gezegd is één van de meest onbegrijpelijke dingen voor mij dat het werkelijk waar is dat God wil dat we worden zoals Jezus is en zoals Hij was toen Hij op aarde leefde en werkte. God wil werkelijk dat we Jezus weerspiegelen hier op aarde (zie de tekst hierboven). Genesis zegt toch duidelijk dat Hij ons schiep naar Zijn beeld en gelijkenis?

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]