Anbi2018

Anbi2018

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Versie verslagjaar 2018

Conform de eisen die de Belastingdienst stelt aan instanties met ANBI-status vind je op deze pagina onze gegevens. Onze ANBI-status brengt mee, dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

 1. Naam van de organisatie: 
  Stichting Alive and Well Ministries [push h=”30″]
 2. Fiscaal nummer:
  8216.82.210[push h=”30″]
 3. Contactgegevens:
  Contactpersoon is Paul Rooda
  Telefoonnummer:  + 32 487 463060,  e-mail adres:  info@www.alive-and-well.org
  [push h=”30″]
 4. Doel
  De stichting heeft volgens haar statuten (artikel 2a-1) ten doel:
  a.   het verkondigen van de volle boodschap van het heil, dat wil zeggen:
  het evangelie van Jezus Christus in de volle Bijbelse zin van het Woord van God, met alle haar ter beschikking staande middelen, in Nederland, België en andere delen van de wereld.
  b.   het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.[push h=”30″]
 5. Het beleidsplan
  Ons beleid is samengevat in het motto: Oogsten, Genezen, Toerusten.
  Oogsten: de Stichting wil het evangelie van Jezus Christus verspreiden in Nederland, België en de rest van de wereld.
  Genezen: de evangelie-boodschap van het Koninkrijk van God omvat ook de genezing door God van lichamelijke, emotionele en andere aandoeningen. Deze boodschap wil de Stichting in woord en werk uitvoeren, zonder zich ook maar op enigerlei wijze te begeven op het medische vlak. Wij zijn geen artsen of op enigerlei wijze medisch geschoold. Het is God die geneest wanneer de Christen in geloof bidt.
  Toerusten: met toerusten bedoelen we het onderwijzen, trainen en opleiden van Christenen om de oogst binnen te halen, in Jezus’ naam zieken de handen op te leggen en gemeenten/kerken te dienen in de kracht en met de gaven van de Heilige Geest.
  Concreet voor de jaren 2018-2020: Het verder uitbouwen van evangelisatie (internationaal/Balkan) en trainingsscholen.
  Gemeenteondersteunende werkzaamheden in vooral België en Nederland.We blijven ons op een aantal andere gebieden richten, zoals leiderschap in gemeenten, landelijk leiderschap.Mensen en teams uit het buitenland laten overkomen om gemeenten / kerken in Nederland en België op te bouwen in hun geloof.Het is de bedoeling dat er meer boeken verschijnen van Paul Rooda, één van de oprichters van de Stichting.Helpen en bemoedigen van ongelovigen. Niet alleen maar om hen over Jezus te vertellen, maar ook gewoon…: een mens in nood moeten we helpen waar we kunnen. ‘Stopping for the One’ zegt Heidi Baker. Praktische hulp bieden aan mensen in nood willen we verder ontwikkelen, hoewel het niet een hoofdpunt is van de Stichting.In september 2017 zijn we begonnen met een gemeente, Alive and Well Church, Genk, België. In het seizoen 2018/2019 zal daar veel aandacht naartoe gaan om dat uit te bouwen. Paul en Annick zijn daar de senior leaders. Er is een aparte VZW (Belgische variant van Stichting) opgericht, Alive and Well Church, waar deze gemeente onder valt. Het heeft een plaatselijk bestuur en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Stichting.De Stichting is nog verantwoordelijk voor:
  – de missionaire activiteiten van Paul en Annick (dus ook als zodanig de ondersteuning van hen als senior leaders van de Church), reizen naar Balkan Landen.
  – de Scholen die ondernomen worden in Nederland, België, Balkanlanden en elders;
  – Andere scholen die op uitnodiging van Alive and Well Ministries komen, zoals Profetenschool van Arleen Westerhof (LiyD), en organisator van de RLS school van Paul Manwaring in België.
  – Spreekbeurten en training op uitnodiging, in gemeenten en kerken.
  – en andere binnen de statuten vallende activiteiten, zoals meewerken met leiders.  Zo is er voor het eerst in 2018 meegewerkt aan een Jeugd week in de zomer van de Pinksterbeweging.
 6. en 7.  Bestuurssamenstelling [push h=”30″]
  1 –  Voorzitter 

  2 –  Secretaris 
  3 –  Penningmeester 
  4 –  Bestuurslid 
  5 –  Bestuurslid[push h=”30″]
 7. Het beloningsbeleid
  Bestuursleden ontvangen normaal geen beloningen of vergoedingen, maar aan oprichter en visiedrager Paul Rooda wordt, als de financiën het toelaten, een vrijwilligersvergoeding betaald, waarvan de hoogte maximaal het onder de Belgische wetgeving bepaalde jaarbedrag van 1330 euro is. Hij woont in België en is daar belastingplichtig. In 2015 is bij uitzondering een eenmalige vrijwilligersvergoeding gegeven aan ons gepensioneerde zendeling-bestuurslid, om hem tegemoet te komen in de kosten van alle jaren vergaderingen.[push h=”30″]
 8. Verslag uitgeoefende activiteiten
  In Belgisch Limburg zijn Paul en Annick, de oprichters van de Stichting, actief geworden met de opstart van een kerk: Alive and Well Church. Dit is geboren vanuit het werk van deze Stichting. Het bestuur van de Stichting draagt geen verantwoordelijkheid als zodanig, over deze Church, maar support het wel geestelijk.Verder zijn Paul en Annick in vele diensten in Nederland en België actief door prediking, lofprijzing en aanbidding, en door gebed en handoplegging. Op de website zijn daarvan een aantal getuigenissen opgenomen.
  In 2018 hebben zij voor de negende keer een week op het schip Siloam verzorgd. De respons was bijzonder goed. Overigens is het schip begin 2019 verkocht en zullen deze reizen niet meer plaatsvinden.Naast al deze ‘officiele’ activiteiten, leggen ze ondermeer ook geregeld huisbezoeken af.

  Speciale projecten
  Speciale projecten – Servië/Macedonië
  Paul en Annick zijn ook in 2018 weer naar Servië geweest en twee keer naar Macedonië. De leiders en gemeenten in Servië zijn vanwege de financiële situatie in dat land niet in staat de kosten (vervoer, verblijf, eten) zelf te betalen. We nemen altijd een team mee van nog maximaal tien personen. Ieder betaalt een vast bedrag per dag, wat dan alle kosten dekt voor de reis. Vanuit de Stichting wordt een eventueel tekort aangevuld. Vele mensen zijn genezen en de leiders waren sterk bemoedigd in God’s liefde-boodschap en zijn kracht tot genezing.
  Het doel is de (voornamelijk Roma tot dusver) bevolking van Servie te bereiken. Er komen veel mensen tot geloof en vele honderden ontvangen genezing of zijn van pijnen af.
  We geven ter plekke ook praktische hulp waar daar nood aan is. Sinds de overstromingen in 2014, gaan we ook telkens nog terug naar Paracin, om daar de mensen te helpen en met ze te bidden. De resultaten zijn verbazingwekkend.
  In juni waren we in Macedonië bij een ROMA-leiders conferentie om contacten te leggen en relatie te bouwen. Bulgarije ligt open om te gaan.
  Annick heeft meegeschreven aan een dagboek voor vrouwen. Dat boek zal begin juni 2019 gelanceerd worden.

Paul en Annick zijn ook actief in teamverband met het werken aan eenheid onder verscheidene denominaties en leiders in België.
Verder zijn er strategische contacten en relaties met leiders in Nederland, Duitsland en GB. We zijn bijzonder gezegend met een goede vriendschap met een RK pastoor in Duitsland.

Teams
Een steeds grotere nadruk is komen te liggen op teams. Het effect is tweeledig: Christenen komen in de vrijheid om uit te stappen in de kracht van de Heilige Geest. Door het uitdelen en de feedback, groeien ze in hun geloof en zullen ze in hun eigen gemeente en omgeving effectiever en krachtiger kunnen dienen. Het andere effect is dat we hierdoor voor veel meer mensen iets kunnen betekenen. Dat is in Servië zo, maar ook hier in speciale diensten in België en Nederland.

Paul heeft de Alive and Well Genezingsmanual geschreven, die gebruikt wordt in de scholen. In 2014 heeft Paul twee boeken uitgegeven: ‘Start… Jouw Koninklijke leven’ en ‘Ga, Verkondig en Genees’. Deze boeken vallen allemaal onder de doelstelling en het beleid van de Stichting en worden door de Stichting beheerd. 2017/2018 hadden we verder een vrijdagavond trainingsschool in Genk. In samenwerking met Nieuw Leven Maastricht van pastors Bert en Mirjam, hebben we in het seizoen 2017/2018 een Genezingsschool gestart in Maastricht. Verder hebben we een Genezingsschool op zaterdag gestart in Poperinge, met de hulp van een fantastisch team van mensen daar, die al eerder diverse scholen bij ons gevolgd hebben.
In september 2018 zijn we geen nieuwe scholen opgestart vanwege een verandering van aandachtspunten in ons werk, zoals hierboven genoemd.

Er zijn een behoorlijk aantal nieuwe deuren opengegaan naar nieuwe gemeenten en kerken. We zijn daar erg dankbaar voor. We willen helpen bouwen.

 1.  Financiële verantwoording 2017 / 2018

Ontvangsten en bestedingen 2017 / 2018

Ontvangsten 2017 2018
1. Giften Algemeen 4.164 4.617
2. Giften tbv ‘Paul en Annick’ 2.800 3.047
3. Giften tbv Church 0 2.700
4. Balkan reizen 944 1.340
5. Boeken Paul 574 62
Overigen (o.a. collectes speciale diensten, conferentie [1.918], verkoop boeken tbv school, scholen) 3.267 1.903
Totale ontvangsten 11.749 13.669
Bestedingen  2017  2018
1. Giften gedaan 1.382 589
2. Uitbetaling Giften t.b.v. ‘Paul en Annick’ 2.247 3.653
3. Giften doorgestort aan Church 0 2.800
4. Kosten reizen Balkan  444  1.746
5.  Boeken Paul en overigen 0 16
Aflossing lening drukkosten boeken 1.000 0
Algemene kosten (Bankkosten, website, e.d.)  408 278
Vrijwilligersvergoeding P. Rooda 1.430 1.560
Get Connected pastors 235 70
Overigen (speciale diensten gastsprekers, conferentie [2.017 euro], boekeninkoop school, website) 4.281 3.372
Totale bestedingen 11.427 14.084
Balansposten 2017 2018
Bank- en kassaldo 1.441 1,026
Eigen Vermogen 1.441* 1.026**
* In 2017 is gift van 250 euro gereserveerd voor reizen. In 2018 is dat gebruikt.
In 2017 is een tegoed van Paul en Annick opgebouwd door giften die nog niet naar hun zijn doorgestort. begin 2018 is dat alsnog gedaan.** Van het Eigen Vermogen is 51 euro een schuld aan Paul en Annick

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”#fbf8e9″ background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[/column]