Anbi2019

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Versie verslagjaar 2019

Conform de eisen die de Belastingdienst stelt aan instanties met ANBI-status vind je op deze pagina onze gegevens. Onze ANBI-status brengt mee, dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

 1. Naam van de organisatie: 
  Stichting Alive and Well Ministries [push h=”30″]
 2. Fiscaal nummer:
  8216.82.210[push h=”30″]
 3. Contactgegevens:
  Contactpersoon is Paul Rooda
  Telefoonnummer:  + 32 487 463060,  e-mail adres:  info@www.alive-and-well.org
  [push h=”30″]
 4. Doel
  De stichting heeft volgens haar statuten (artikel 2a-1) ten doel:
  a.   het verkondigen van de volle boodschap van het heil, dat wil zeggen:
  het evangelie van Jezus Christus in de volle Bijbelse zin van het Woord van God, met alle haar ter beschikking staande middelen, in Nederland, België en andere delen van de wereld.
  b.   het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.[push h=”30″]
 5. Het beleidsplan
  Ons beleid is samengevat in het motto: Oogsten, Genezen, Toerusten.
  Oogsten: de Stichting wil het evangelie van Jezus Christus verspreiden in Nederland, België en de rest van de wereld.
  Genezen: de evangelie-boodschap van het Koninkrijk van God omvat ook de genezing door God van lichamelijke, emotionele en andere aandoeningen. Deze boodschap wil de Stichting in woord en werk uitvoeren, zonder zich ook maar op enigerlei wijze te begeven op het medische vlak. Wij zijn geen artsen of op enigerlei wijze medisch geschoold. Het is God die geneest wanneer de Christen in geloof bidt.
  Toerusten: met toerusten bedoelen we het onderwijzen, trainen en opleiden van Christenen om de oogst binnen te halen, in Jezus’ naam zieken de handen op te leggen en gemeenten/kerken te dienen in de kracht en met de gaven van de Heilige Geest.
  Concreet voor de jaren 2018-2020: Het verder uitbouwen van evangelisatie (internationaal/Balkan) en trainingsscholen.
  Gemeenteondersteunende werkzaamheden in vooral België en Nederland.We blijven ons op een aantal andere gebieden richten, zoals leiderschap in gemeenten, landelijk leiderschap.Mensen en teams uit het buitenland laten overkomen om gemeenten / kerken in Nederland en België op te bouwen in hun geloof.Het is de bedoeling dat er meer boeken verschijnen van Paul Rooda, één van de oprichters van de Stichting.Helpen en bemoedigen van ongelovigen. Niet alleen maar om hen over Jezus te vertellen, maar ook gewoon…: een mens in nood moeten we helpen waar we kunnen. ‘Stopping for the One’ zegt Heidi Baker. Praktische hulp bieden aan mensen in nood willen we verder ontwikkelen, hoewel het niet een hoofdpunt is van de Stichting.In september 2017 zijn we begonnen met een gemeente, Alive and Well Church, Genk, België. In het seizoen 2018/2019 zal daar veel aandacht naartoe gaan om dat uit te bouwen. Paul en Annick zijn daar de senior leaders. Er is een aparte VZW (Belgische variant van Stichting) opgericht, Alive and Well Church, waar deze gemeente onder valt. Het heeft een plaatselijk bestuur en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Stichting.De Stichting is nog verantwoordelijk voor:
  – de missionaire activiteiten van Paul en Annick (dus ook als zodanig de ondersteuning van hen als senior leaders van de Church), reizen naar Balkan Landen.
  – de Scholen die ondernomen worden in Nederland, België, Balkanlanden en elders;
  – Andere scholen op uitnodiging van Alive and Well Ministries.
 6. en 7.  Bestuurssamenstelling [push h=”30″]
  1 –  Voorzitter 

  2 –  Secretaris 
  3 –  Penningmeester 
  4 –  Bestuurslid 
  5 –  Bestuurslid, overleden in 2019, bedankt Dick Zwart!!!![push h=”30″]
 7. Het beloningsbeleid
  Bestuursleden ontvangen normaal geen beloningen of vergoedingen, maar aan oprichter en visiedrager Paul Rooda wordt, als de financiën het toelaten, een vrijwilligersvergoeding betaald, waarvan de hoogte maximaal het onder de Belgische wetgeving bepaalde jaarbedrag van 1388 euro is. Hij woont in België en is daar belastingplichtig. [push h=”30″]
 8. Verslag uitgeoefende activiteiten
  In Belgisch Limburg zijn Paul en Annick, de oprichters van de Stichting, actief geworden met de opstart van een kerk: Alive and Well Church. Dit is geboren vanuit het werk van deze Stichting. Het bestuur van de Stichting draagt geen verantwoordelijkheid als zodanig, over deze Church, maar support het wel geestelijk.Verder zijn Paul en Annick in vele diensten in Nederland en België actief door prediking, lofprijzing en aanbidding, en door gebed en handoplegging. Op de website zijn daarvan een aantal getuigenissen opgenomen.
  In 2018 hebben zij voor de negende keer een week op het schip Siloam verzorgd. De respons was bijzonder goed. Overigens is het schip begin 2019 verkocht en zullen deze reizen niet meer plaatsvinden. Naast al deze ‘officiele’ activiteiten, leggen ze ondermeer ook geregeld huisbezoeken af, zetten scholen op, gaan mee naar Pinkster Jeugd Kampen als geestelijke ouders, en andere landelijke activiteiten in België.

  Speciale projecten
  Annick heeft meegeschreven aan een dagboek voor vrouwen. Dat boek is begin juni 2019 gelanceerd.Paul en Annick zijn ook actief in teamverband met het werken aan eenheid onder verscheidene denominaties en leiders in België.

  Verder zijn er strategische contacten en relaties met leiders in Nederland, Duitsland en GB. We zijn bijzonder gezegend met een goede vriendschap met een RK pastoor in Duitsland. Hij heeft ook reeds gesproken in de dienst in de kerk.

  Teams
  Een steeds grotere nadruk is komen te liggen op teams. Het effect is tweeledig: Christenen komen in de vrijheid om uit te stappen in de kracht van de Heilige Geest. Door het uitdelen en de feedback, groeien ze in hun geloof en zullen ze in hun eigen gemeente en omgeving effectiever en krachtiger kunnen dienen. Het andere effect is dat we hierdoor voor veel meer mensen iets kunnen betekenen. Dat is in Servië zo, maar ook hier in speciale diensten in België en Nederland.

  Paul heeft de Alive and Well Genezingsmanual geschreven, die gebruikt wordt in de scholen. In 2014 heeft Paul twee boeken uitgegeven: ‘Start… Jouw Koninklijke leven’ en ‘Ga, Verkondig en Genees’. Deze boeken vallen allemaal onder de doelstelling en het beleid van de Stichting en worden door de Stichting beheerd. 2017/2018 hadden we verder een vrijdagavond trainingsschool in Genk. In samenwerking met Nieuw Leven Maastricht van pastors Bert en Mirjam, hebben we in het seizoen 2017/2018 een Genezingsschool gestart in Maastricht. Verder hebben we een Genezingsschool op zaterdag gestart in Poperinge, met de hulp van een fantastisch team van mensen daar, die al eerder diverse scholen bij ons gevolgd hebben.

  Eind 2018 en eerste helft 2019 hebben we profetenschool 1 en 2 georganiseerd met Arleen Westerhof.
  Eind 2019 zijn we gestart met de opzet van de Gezond Hart School met Gerard van Amerongen.
  Ook hebben we samen met Martin Spreer uit Duitsland de Revival Leadership School 3 en 4 in België en Duitsland georganiseerd. Dat was zeer succesvol.

  Er zijn een behoorlijk aantal nieuwe deuren opengegaan naar nieuwe gemeenten en kerken. We zijn daar erg dankbaar voor. We willen helpen bouwen.

 1.  Financiële verantwoording 2018 / 2019

Ontvangsten en bestedingen 2018 / 2019

Ontvangsten 2018 2019
1. Giften Algemeen 4.617 4.047
2. Giften tbv ‘Paul en Annick’ 3.047 3.155
3. Giften tbv Church 2.700 1.320
4. Balkan reizen 1.340 0
5. Boeken Paul & Annick 62 1.690
6. Projecten 1.903 4.323
7. Vergoedingen spreekbeurten e.d; tbc Paul 0 6.790
Totale ontvangsten 13.669 21.325
Bestedingen  2018  2019
1. Giften gedaan 589 1.090
2. Uitbetaling Giften t.b.v. ‘Paul en Annick’ 3.653 3.096
3. Giften doorgestort aan Church 2.800 1.320
4. Kosten reizen Balkan 1.746 0
5. Boeken Paul & Annick 16 1.659
6. Projecten 3.442 5.518
7. Vergoedingen doorbetaald aan Paul 0 6.240
Algemene kosten (Bankkosten, website, e.d.) 278 1.117
Vrijwilligersvergoeding P. Rooda 1.560 1.388
Totale bestedingen 14.084 21.428
Balansposten 2018 2019
Bank- en kassaldo 1.026 923
Debiteur 0 300
Eigen Vermogen 1.026 563
Crediteuren 0 660

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”#fbf8e9″ background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[/column]