Is de doorn bij Paulus ziekte? (antwoord vanuit de Bijbel)

Vraag: is de doorn van Paulus inderdaad ziekte? Als het antwoord ‘ja’ is, dan zegt God dus tegen Paulus dat zijn kracht hem genoeg is en dat hij niet geneest.

Tekst: 2 Cor. 12:7-9 met context.

Het artikel over de Doorn in Paulus’ vlees is uit Paul’s boek ‘Alive and Well Genezingsschool’. (c) 2011


De conclusie van het grondig onderbouwde artikel is dat er geen enkel bewijs of Bijbelse aanleiding is voor de veronderstelling dat de doorn bij Paulus een ziekte was. Dit geeft volledige vrijmoedigheid om met geloof uw genezing van God te verwachten. De tekst zegt namelijk absoluut niet dat God zegt: “mijn genade is genoeg, blijf maar ziek.”

Je kunt het artikel hieronder lezen, of gewoon als volgt downloaden en printen:

Klik op het artikel hieronder en het opent (als pdf)!
Klik met je rechter muisknop en kies ‘download file’ en het wordt op je computer gezet, zodat je het kunt printen of lezen.


1       Hindernis voor genezing (2): de doorn van Paulus

Velen van ons hebben geleerd dat Paulus in 2 Corinthiërs 12:7-9 uitlegt dat hij een ziekte had, omdat hij vertelt dat hij een doorn voor het vlees (= ‘lichamelijk’) had. Als het goed is heb je als opdracht deze tekst al zelf bestudeerd en er een conclusie uitgetrokken. [1] Ik wil nu graag met jou door deze tekst heenlopen en daarbij veel redenen ontdekken waaruit blijkt dat de doorn en het hele tekstgedeelte helemaal niets te maken hebben met een ziekte in het leven van Paulus.

DE DWALING VAN DE DOORN

Al eeuwenlang worden christenen misleid door de on-Bijbelse uitleg van deze tekst.

 • De belangrijkste dwalingen over de doorn voor het vlees van Paulus zijn dat:
 • de doorn een ziekte zou zijn;
 • God hier zou zeggen dat Hij die doorn, dus de ziekte, heeft gegeven om Paulus nederig te houden;
 • God er ondanks het gebed van Paulus voor kiest om de doorn te laten zitten (en dat is juist). Maar, volgens de dwaling zou dat betekenen dat Paulus ziek gehouden wordt voor een hoger doel;
 • God er hier voor zou kiezen om Zijn kracht te laten zien, ten koste van Paulus die aan de ziekte lijdt.
 • de kracht die hier genoemd wordt dus niet genezingskracht is.

Deze dwaling is een groot probleem, een grote belemmering voor de zieken die dit geloven. Waarom?

 • Omdat er niet geloofd wordt in genezing; er wordt namelijk gezegd dat God er ondanks gebed voor kiest niet te genezen.
 • Omdat zieken die wel hopen op genezing, dit passief en afwachtend doen. Je weet immers nooit wanneer er genezing kan komen, omdat je denkt dat God die ziekte heeft gegeven om jou nederigheid te leren. Maar wanneer ben je nederig genoeg?
 • Omdat zieken die wel hopen op genezing, dit passief en afwachtend doen, omdat God Zijn kracht blijkbaar beter door je leven kan laten werken en tonen als je ziek bent. Hoe zieker, hoe beter voor God. (Klinkt dat niet belachelijk? Dat is het ook!)

En laten we eerlijk zijn, de grote Paulus legt zich er helemaal bij neer, dus wie ben jij om dat niet te doen?

Door de eeuwen heen is men gaan rationaliseren en redeneren. De wonderen namen steeds meer af en men is dat gaan verklaren met verkeerde uitleggingen.

Samen met Job en het oudtestamentische vraagstuk van ziekte, is de doorn voor veel christenen een belemmering om genezing te ontvangen. Het is dus erg belangrijk om deze ‘doorn-dwaalleer’ te ontmaskeren, zodat jij in alle vrijmoedigheid kan gaan geloven dat ziekte een vijand is van God, een vijand die door Jezus op indrukwekkende wijze is verslagen.

Wellicht dat dit voor jou al vaststaat. Dan geeft dit hoofdstuk je uitstekende handgrepen om anderen te helpen uit deze valstrik te komen.

1.1          DE REDEN VAN DE DOORN

God gaf Paulus de reden van de doorn

Paulus legt uit dat de doorn voor zijn vlees nodig was opdat hij zich niet te zeer zou verheffen, ofwel niet hoogmoedig zou worden, vanwege onder meer de enorme openbaringen die hij had ontvangen. Hij herhaalt die reden weer in 2 Corinthiërs 12:7. Let op hoe dogmatiek de wijze van vertalen beïnvloedt.

De Herziene Statenvertaling vertaalt met: “…niet zou verheffen…”, dus helemaal niet zou verheffen. Sommige kerkelijke stromingen zeggen immers dat we nederig moeten zijn, geen complimenten nodig hebben en geen eer mogen ontvangen. Zonder dit uit te diepen, wijs ik ondermeer op Johannes 5:44 en Psalm 91:15 in de nbg, waar God eer geeft aan Zijn kinderen en op Romeinen 13:7 waar eerbetoon aan elkaar wordt onderwezen. Eerbetoon is een Goddelijk Koninkrijksprincipe.

Kijk nu wat er staat in 2 Corinthiërs 12:7 = “te zeer verheffen” (zie nbg, nkjv, kjv, Amplified Bible, etc. en In de Ruimte Studiebijbel). Een normaal trots zijn, is goed. Te zeer is fout en wordt hoogmoed. Kijk niet op jezelf neer, haal jezelf niet onderuit door valse nederigheid, wijs complimenten niet af, maar wees blij met wie je bent en om wat je met de Heer samen mag doen. Hoogmoed houdt in dat je los komt te staan van God en dat jij belangrijker wordt dan Hij. Je bent je dan niet voldoende bewust van het feit dat alles uit Hem, door Hem en weer tot Hem is.

‘In’ of ‘voor’?

De vertalingen zeggen: “doorn in het vlees”. Maar het woordje “in” staat er niet, en er kan dus net zo goed met “voor” vertaald worden. Het is niet een verzoeking in zijn lichaam (vlees – sarx), maar een doorn voor zijn ‘vlees in figuurlijke zin’. Het Griekse woordje wordt daar namelijk ook voor gebruikt. Het zijn verdrukkingen die ervoor moeten zorgen dat zijn vlees niet wakker wordt uit de dood en begint op te spelen: hoogmoed en verkeerde trots. Je ziet het, opnieuw een vertaling vanuit een zienswijze, een theologie.

Nu wordt hier dus door Paulus uitgelegd dat hij die doorn heeft gekregen vanwege de buitengewone openbaringen die hij had. Als jij de (onjuiste) veronderstelling hebt dat die doorn er is om jou nederig te maken of te houden, wat zijn dan voor jou die “…allesovertreffende karakter van de  openbaringen…” of buitengewone gebeurtenissen?

Wat waren die openbaringen?

Die openbaringen waren ondermeer dat we door genade behouden worden en niet door de wet te houden en besneden te worden. De grootste openbaring was wel het geheimenis, zoals Paulus dat in Colossenzen 1:27beschrijft:

“Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus in u, de hoop op de heerlijkheid.” [2]

Dit was een concept dat totaal onbekend was bij de Joden. God was heilig, maar ook ver weg. Bij het lezen durfden de Joden nog niet eens de naam JHWH met de vinger aan te raken en moesten ze daarvoor een houten aanwijsstokje gebruiken, een ‘jat’. (Ja, inderdaad, daar komt het gezegde vandaan: ‘blijf daar met je jatten vanaf’ en het ‘jatten’) Dat JHWH ín hen kon wonen was onvoorstelbaar…!!!

Waarschijnlijk waren de meest overweldigende openbaringen die Paulus had, de openbaringen waarin hij werd opgetrokken naar de derde hemel, waar hij dingen had gehoord die hij niet onder woorden kon en mocht brengen. Hij heeft Jezus ook persoonlijk ontmoet in de hemel en op de aarde, na Zijn hemelvaart dus, 2 Corinthiërs 12:1-4.

Deze openbaringen zijn de sleutels voor het begrijpen van deze tekst. Om te beginnen slaat het nergens op om te bedenken dat God Paulus mee zou nemen naar de hemel, hem de meest onvoorstelbare dingen zou laten zien en hem dan vervolgens terug zou sturen en zou zeggen: “Paulus, nu Ik je dit heb laten zien, maak Ik je behoorlijk ziek, zodat je niet hoogmoedig wordt.” Nee, er moet iets heel anders gespeeld hebben.

Laten we gauw kijken naar de belangrijke verklaring (openbaring) die ons wordt geven.

1.2          WAT DE DOORN WEL IS: DE DIRECTE CONTEXT

De aanleiding

Paulus hield zich niet stil over al die openbaringen en bracht daarmee behoorlijk wat beroering in de religieuze gevoelens binnen de Joodse samenleving. Hij ging rond en predikte overal dat iedereen een relatie met JHWH kon hebben door de Zoon van JAHWEH, Jezus, dat men de wet niet hoefde te houden en dat bekeerde heidenen zich niet hoefden te laten besnijden.

De religieuze leiders waren hier furieus over om ondermeer de volgende redenen:

 • ze hadden net de onruststoker Jezus vermoord aan het kruis en nu stond deze Paulus hetzelfde te verkondigen en nog wel over heel de wereld;
 • het was in hun ogen Godslastering te zeggen dat JHWH een Zoon had;
 • Paulus en zijn verkondiging waren een ernstige bedreiging voor de Joodse religie, het Judaïsme;
 • besnijdenis was heilig en verplicht, net als het houden van de sabbat als ook de hele wet. Paulus leek zich daar niet druk om te maken, in tegendeel, hij verkondigde vrijheid van de wet, van de verplichting tot besnijdenis en van het je houden aan bepaalde dagen, zoals de sabbat.
Het lijden van Paulus door deze Joden

Wanneer we 2 Corinthiërs 11:23b-33 lezen, dan zien we dat Paulus zelf een uitleg geeft over de doorn. Hij geeft een hele lijst van vervolgingen die, en lijden dat hij doorstaan heeft om het Evangelie. Bedenk hierbij dat God, toen Paulus tot bekering kwam, hem al waarschuwde dat hij veel voor het Evangelie zou moeten lijden Handelingen 9:16.

Wat deden deze religieuze leiders, de Farizeeën en Sadduceeën dan? Ze vervolgden Paulus op radicale en gruwelijke wijze:

 • hij werd door hun schuld gestenigd en voor dood achtergelaten;
 • hij was vele malen gevangengezet door hun toedoen;
 • vijf keer ontving hij de veertig min één stokslagen;
 • vaak was hij in gevaar van volksgenoten en valse broeders, enzovoorts.

Voortdurend werd Paulus gehinderd in de verkondiging van het evangelie, voornamelijk door de Joden. Bijna overal waar hij heen ging, werd hij door hen gevolgd en veroorzaakten zij oproer, vaak met bloedige afloop. Wat hem wellicht nog het meest stak, was dat zij mensen afhielden van het Koninkrijk van God en dat zijn prediking werd gehinderd. Dit was grotendeels de doorn in/voor Paulus’ vlees.

Maar er is meer.

Meer lijden van Paulus, vooral door mensen

Eerst horen we Paulus in 2 Corinthiërs 11:1-23a zeggen dat het dwaas is te roemen, maar dat hij het toch doet. Hij geeft dan die lijst van alles wat hij gedaan en meegemaakt heeft. Dan zien we het lijden van Paulus door de Joden. Maar wat was het karakter van de rest van zijn lijden?

Lijden door mensen:

 • drie keer is hij gegeseld (door Romeinen);
 • berovingen;
 • honger (vaak door toedoen van Joodse vervolgers);
 • naaktheid;
 • vele malen gevangengezet door de Romeinen, enzovoorts. Bedenk daarbij dat dit vaak gebeurde doordat Joden oproer tegen hem veroorzaakten. Zie bijvoorbeeld Handelingen 13:50.
 • één keer schipbreuk, omdat hij door de Joden aangeklaagd was en naar Rome moest…, Handelingen 27:42-43
 • …en daarom ook gebeten werd door een slang. Handelingen 28:3
 • Verder lijden:
 • drie keer heeft hij schipbreuk geleden;
 • vele uren heeft hij rondgedreven in het water.

In de voetnoot hieronder staan alle tekstverwijzingen naar het lijden van Paulus in Handelingen. [3]

Nergens, maar dan ook nergens, horen we Paulus ziekte noemen. Blindheid of slechtziendheid wordt niet genoemd, spraakgebrek wordt niet genoemd, geen enkele ziekte wordt genoemd.

1.2.1     CONTEXT STUDIE: DE GALATENBRIEF

Grote letters

Galaten 6:11 “Zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf:”   Kijk eens naar wat de originele Staten Vertaling zegt: “Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.”  Of het nu grote letters betreft of een grote brief, wat Paulus in de brief probeert te doen is de Galaten wakkerschudden uit de wettische betovering. Galaten 3:1 Daar is zijn brief op gericht. Hij sluit zijn brief af met in grote letters, eigenhandig nog eens de conlusie te schrijven (Paulus dicteerde zijn brieven meestal). Hij zegt dus eigenlijk: ‘let aandachtig op de woorden die ik je nog eens persoonlijk schrijf’.

Verzoeking

De hsv vertaalt Galaten 4:14 met: “En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij  als een engel van God, ja, als Christus Jezus.”

Dit woord ‘beproeving’ wordt ook gebruikt bij de verzoeking van Jezus in de woestijn (Lukas 4:13) en in de waarschuwing die Hij geeft om te bidden dat ze niet in verzoeking zullen komen. Lukas 22:40 In beide gedeeltes is het duidelijk dat het niets met ziekte te maken heeft. Ook de betekenis van het woord wijst absoluut niet naar ziekte. Het is opnieuw een theologie, een manier van denken die aan een schriftgedeelte gekoppeld wordt. Als het al ziekte was geweest, dan staat het ook in verleden tijd: ‘plaatsvond’. Hij was dus genezen toen hij de brief schreef. De doorn-ziekte theorie slaat dus opnieuw nergens op.

Oogprobleem

De vorige teksten en Galaten 4:15 waar staat dat de Galaten als het mogelijk was hun ogen aan Paulus hadden gegeven, zouden aangeven dat Paulus een oogprobleem had, of zelfs grotendeels blind was. Om te beginnen is dit volgens Dr. T.L. Osborn, die de hele wereld heeft rondgereisd, in sommige culturen een manier om diepe dankbaarheid uit te drukken. [4] Toen paulus in Galaten kwam, is hij vermoedelijk net daarvoor (in één van de andere steden in Galatië) voor de zoveelste keer in elkaar geslagen, of gestenigd in Lystra, een stad in Galatië. Vandaar trok hij immers verder naar andere steden in die streek, zoals Derbe, nadat hij eerst Lystra weer binnengegaan was, nadat hij was opgestaan. Handelingen 14:19-22 Als Paulus bijna blind was, waarom staat dat er dan niet gewoon bij naam genoemd, net als dat aanhoudend probleempje bij Timothëus, dat hoewel zo klein, wel in detail genoemd wordt?

1 Timotheüs 5:23

1.3          WOORDSTUDIE: DE DOORN IN HET OUDE TESTAMENT

Een ‘doorn’ is een symbool dat gebruikt wordt om een (zeer) onprettige situatie of situaties aan te duiden. Ik bedoel maar dat Paulus niet een keer in zijn tienerjaren rozenstruiken gesnoeid heeft voor zijn moeder en daardoor doornen in zijn lichaam kreeg. Net zo min is hij, toen hij viel in Handelingen 9, in doornenstruiken gevallen. De vraag is of de Bijbel de doorn nog vaker gebruikt om een onprettige situatie te beschrijven. Het antwoord is ‘ja’. Dan wordt het interessant te kijken waar dat staat en waar die doornen dan naar verwijzen.

Jozua 23:13 spreekt over een doorn in de ogen, waarbij deze verwijst naar de volken die God niet zal uitdrijven voor Israël als Israël ongehoorzaam is.

Numeri 33:55 spreekt over dorens in de ogen en in de zij, waarbij deze verwijzen naar de goddeloze inwoners van Kanaän, “…en zij zullen u benauwen in het land waarin u woont”.

Richteren 2:3 in de hsv spreekt indirect over prikkels in de zij van Israël. Omdat Israël de goden ging dienen van de volken die ze hadden moeten verdrijven, stopte God ermee deze volken te verdrijven en zei tegen Israël dat deze volken een doorn in hun zij zouden zijn.

Ezechiël 28:24 “En het huis Israël zal geen smartenden doorn noch wee doende distel meer hebben, van allen die rondom hen zijn, die henlieden beroven; en zij zullen weten, dat Ik de Heere HEERE ben.” sv Zie verder nog Ezechiël 2:6, Prediker 7:6. Een doorn, namelijk de volken die rondom Israël zijn. God zal hen ervan verlossen.

Vier (plus) teksten die spreken over mensen als doornen in het vlees, c.q. lichaam. Paulus gebruikt dezelfde bewoordingen wanneer hij verwijst naar de ontelbare aanvallen op zijn leven die hij moest verduren van mensen, voornamelijk van zijn volksgenoten, de Joden. Ik heb al eerder vermeld dat Paulus in zijn spreken, doen en laten voor het grootste deel gevormd is door het Oude Testament in het licht van de openbaringen die hij van Jezus heeft gekregen. Hij was een topgeleerde in het Oude Testament, dat hij volledig uit het hoofd kende. Verder heeft hij niet het voorrecht gehad Jezus op aarde te horen onderwijzen en te zien handelen zoals de discipelen dat wel hebben gehad. Daarom zie je de discipelen vaak hetzelfde doen als Jezus.

Paulus somt in 2 Corinthiërs 11:22-33 aanvallen van mensen op, waarna hij de doorn noemt en dan afsluit met 12:10 “Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van [de verkondiging, werken en openbaringen van] Christus, …” nbg  Let hier op het woord ‘benauwenissen’ dat ook in Numeri wordt gebruikt.

We horen Paulus nergens een specifieke ziekte of ongesteldheid noemen. Met absolute zekerheid kunnen we vaststellen dat ‘zwakheid’ en ‘doorn’ niet in verband staan met enige ziekte.

Maar wie had de doorn voor Paulus bedacht dan?

God niet. Hij gebruikte de verdrukking en vervolging voor het welzijn van Paulus – hoe vreemd het ook klinkt – en voor de verkondiging en uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Voor diegenen die uit de tekst toch nog willen opmaken dat God ziek maakt, hoewel ziekte nergens wordt genoemd en dus geen deel uitmaakt van de doorn die God laat zitten…: er staat nergens dat God Zelf de doorn gàf of hem ziek maakte! Er staat dat een boodschapper van satanPaulus met vuisten sloeg; híj veroorzaakte die doorn! 2 Corinthiërs 12:7

“Ja maar”, zegt iemand, “er staat dat hij zwakheden heeft gehad en daarin heeft geroemd. Die zwakheden zijn de ziekten, want dat zelfde woord verwijst elders naar ziekte.”

Oké. Dan duiken we daar nog wat dieper in.

1.4          STUDIE: WAT PAULUS MET ‘ZWAKHEDEN’ BEDOELT

Het is belangrijk te weten welke Griekse woorden hier in de grondtekst worden gebruikt en wat ze betekenen. In het omkaderde gedeelte heb ik dat naast elkaar gezet met Strong’s (S) nummers erbij. Sla dit gedeelte gerust over als het te technisch is.

We hebben dus net een hele lijst gezien van lijden door mensenhanden. Nu zegt Paulus dat hij zwak is. Is dat nu nog zo vreemd?

In 2 Corinthiërs 11:29 zegt Paulus: “Als iemand zwak (S 770) is, zou ik dan niet zwak (S 770) zijn?”

In 2 Corinthiërs 11:30 zegt Paulus dat hij roemt in zwakheden. Het Griekse woord <asyeneia astheneia> (S 769) wordt gebruikt om zwakheid door omstandigheden uit te drukken, maar wordt in andere teksten ook in verband gebracht met ziekte, zoals bij ‘geest van zwakte’ = ‘een geest van ziekte’. Paulus roemt nergens in zijn brieven in ziekte, bij niemand. Dat zou hetzelfde zijn als de duivel danken dat je ziek bent.

Daarna noemt hij in vers 32-33 opnieuw vervolgingen…, door wie? Door mensenhanden, door de Joden!! Hij moet hier uit Damascus vluchten.

En dan weer 12:5 “…ik zal roemen…in mijn zwakheden (S 769)”

2 Corinthiërs 12:10 besluit, na het roemen in “zwakheden (S 769), smaadheden, noden, vervolgingen en benauwenissen”, met: “want als ik zwak (S 770) ben, ben ik sterk”. nbg

Het slaat natuurlijk nergens op als we ‘zwakheid’ vervangen door ‘ziekte’: ‘want als ik ziek ben, ben ik sterk’. Niemand is tijdens een ziekte, wat voor ziekte dan ook, sterker en presteert beter. Als dat zo was, zouden ziekenhuizen en dokterspraktijken leeg blijven en stond er in personeelsadvertenties dat christenen die solliciteren bij voorkeur ziek moeten zijn.

Zo zou het ook nergens op slaan om ‘zwakheid’ door ‘ziekte’ te vervangen in de beroemde zin die God tegen Paulus zei: “9… “Mijn genade is voor u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakte (S 769) volbracht.” Het liefst zou ik (Paulus) dus meer in zwakten (S 769) roemen, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.”

Stel dat er ‘ziekte’ zou staan in dat vers:
“9… “Mijn genade is voor u genoeg; want Mijn kracht wordt in ziekte (i.p.v. zwakte) volbracht.” Het liefst zou ik dus meer in ziekten (i.p.v. zwakten) roemen, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.”

Iedere dokter en ieder weldenkend mens zou dit afdoen als grote onzin.

Het woordje ‘zwakheid’ of ‘zwakte’ wordt door Paulus[5] ook gebruikt in allerlei andere teksten, zonder dat daar ziekte bedoeld kan worden. Dat blijkt uit de directe context. Vul bijvoorbeeld in de volgende teksten eens ‘ziekte’ in en je zult zien dat het vers niet klopt [6]:


S 769 à 1 Corinthiërs 15:43, Hebreeën 4:15, 5:2, 7:28, 2 Corinthiërs 13:4 (de 1e slaat op Jezus)

(van de 16 keer dat Paulus dit woord gebruikt, vertalen de sv en de kjv dit geen enkele keer met ziekte. In geval van Timothëus zou het daar wel op kunnen duiden)

S 770 à Romeinen 4:19, 8:3, 14:2 en 21, 1 Corinthiërs 8:9, 2 Corinthiërs 13:4 (de 2e)

(van de 18 keer dat Paulus dit woord gebruikt, vertalen de sv en de kjv dit 3 keer met ziekte, duidende op Epafroditus en Trofimus die ziek zijn)

S 772 à 1 Corinthiërs 1:25 en 27 (vers 25 over God), 9:22, 12:22

(van de 13 keer dat Paulus dit woord gebruikt, vertalen de sv en de kjv dit geen één keer met ziekte)


Van de 47 keer dat deze woorden gebruikt worden, wordt het drie keer met ziekte vertaald.

In welke zwakheid roemen we dan wel?

Paulus zegt in 2 Corinthiërs 1:5: “Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.”

Zou het kunnen zijn dat hij hier verwijst naar het gruwelijke lijden van Jezus voordat hij naar het kruis ging? Geketend aan een paal werd Hij helemaal kapotgeslagen met veel meer dan veertig min één slagen door de Romeinen. Hij heeft voor mij geleden, voor mijn zonden en ziekten. Dat lijden kan in mij een troost uitwerken: genezing! Halleluja, genezing is door Jezus voor mij bewerkt. Halleluja, glorie aan Jezus! Ontvang je genezing op dit moment!!

Begrijp me goed, er is een lijden dat hoort bij het christen zijn in deze wereld. Daar wijst Paulus ook op in dit vers. Jezus leed door de handen van mensen, Joden en Romeinen. Jezus leed door en voor de mensheid, omdat wij allemaal gezondigd hadden. Maar het lijden dat we doormaken, wordt voor een groot deel veroorzaakt door mensen! Daarnaast zijn er verzoekingen van de duivel en aanvallen van de duisternis. God belooft nergens dat we daarvan gevrijwaard zullen blijven, maar wel dat Hij altijd zal uitredden. Geweldig toch!

Colossenzen 1:24
“Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.”
Wanneer we spreken over het lijden van Christus, moeten we vaststellen dat Hij nooit geleden heeft aan ziekten!! Hij is nooit ziek geweest, behalve toen Hij alle ziekte op Zich nam! Ziekte is dus uitgesloten, net zozeer als lijden voor je eigen zonden!!! Jezus zondigde ook niet, maar stierf wel voor onze zonden!

1 Petrus 4:13-14

“Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap heeft aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. 14 Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig [gezegend], want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.”

1 Corinthiërs 10:13

“U heeft geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal toestaan, dat u boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u ertegen bestand bent.” nbg

God lost niet al ons lijden op, maar geeft wel altijd kracht. Hij traint ons door lijden heen. Romeinen 5:1-5 laat zelfs zien dat Paulus zich in verdrukkingen verheugt. Waarom? Het werkt vastberadenheid, volhar-ding uit. Daardoor wordt je karakter verder gevormd, wat de hoop in God alleen maar verder laat toene-men. Paulus besluit dan met te zeggen dat we nooit bedrogen uit zullen komen als we onze hoop op God stellen. Waarom niet? Omdat de liefde van God al in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest.

Maar laat het eens en voor altijd duidelijk zijn dat het niet om lijden door ziekte gaat. Het is Gods wil dat je genezen wordt en zelfs dat je in goddelijke gezondheid zult wandelen.


[1] Zie de opdracht voor serie 3, de 1e dag.

[2] De Herziene Statenvertaling en de nbg vertalen met ‘onder u’, terwijl de Engelse vertalingen ‘in u’ zeggen. Het Griekse woordje ‘en’ kan zowel met ‘in’ als met ‘onder’ vertaald worden, zoals bijvoorbeeld in het volgende vers ‘en’ twee keer met ‘in’ vertaald wordt. ‘Onder’ is onpersoonlijk en algemeen, ‘in’ reflecteert de realiteit van Gods diepste verlangen om een persoonlijke relatie met ons te hebben; wat Hij toont door in ons te komen wonen. Zie ondermeer Johannes 14:20.

[3] Handelingen 9:22-23, 13:6, 13:44-45, 13:50-51, 14:1-2, 14:5, 14:19, 15:1, 16:9 (Romeinen), 17:5, 17:13, 18:6, 18:12, 19:9, 19:23 (de zilversmid, heidenen), 20:3, 21:27, 21:31, 23:12, 25:3, 27:14, 28:22.

[4] “Healing the Sick”, T.L. en Daisy Osborn, blz. 206, 1992.

[5] Ik ga ervan uit dat Paulus ook Hebreeën schreef.

[6] Ontleend aan T.L. Osborns boek Healing the Sick, pagina 205, 1992.