Is de God van het Oude Testament ‘Verderver’ (1)

Vraag: Hoe kan het dat God de eerstgeboren in Egypte sloeg?

Thema: Ziekte komt nooit van God, maar altijd van de duivel

Teksten: Exodus 11:4-5 (en in het tweede deel Numeri 16:46-47)

Samenvattend antwoord: Het Oude Testament schrijft soms handelingen toe aan God, die Hij niet Zelf doet. In werkelijkheid zijn het handelingen van de verderver. God moet die in situaties toe staan vanwege het handelen van mensen. (bedenk goed dat vanaf Sinaï tijdens de uittocht, de wet actief werd en daardoor oordeel. Bedenk ook dat de vloek van de wet nu verbroken is en we in een genade tijdperk leven.)

De tiende plaag in Egypte

Noot vooraf: zeker in Oud Testamentische dagen zien we God hele legers verslaan die Israel wilden vernietigen. Daarover wil ik twee opmerkingen vooraf maken en eindigen met een vraag:

1.  De Oud Testamentisch dagen waren tijden van het zwaard en de strijd van strijders. Jezus kwam een nieuw standaard neerzetten, die niet noodzakelijk het hebben van een leger verbiedt, maar wel aangeeft dat het werkelijke probleem niet ligt bij ‘vlees en bloed’, maar bij de machten in de onzienlijke wereld. (2 Corinthen 10:3-5) De feitelijk keuzeverantwoordelijkheid ligt wel bij de mens.

2.  God komt op voor Zijn volk en laat die niet zomaar afslachten. In het Oude Testament is dat Israel. Nu is dat het volk van Christenen uit Joden en heidenen èn het natuurlijke volk Israel, zoals we dat nu kennen. Als dat nodig en overmijdelijk zou zijn, zal God wel degelijk dodend op kunnen treden.

Vraag: wat zou u doen als iemand uw kind met de dood of anderszins bedreigd? Wat zou u vinden van een vader die lijdzaam toeziet als zijn kind wordt vermoord, terwijl hij de mogelijkheid heeft dit te voorkomen. Ik realiseer me dat dit niet alle levensvragen beantwoordt, maar ik hoop hiermee een ander denkwijze in te zetten.

HET VRAAGSTUK

De tekst met een vraagstuk staat in Exodus 11:4-5 staat: “En Mozes zei: Zo zegt de HEERE: Omstreeks middernacht zal Ik uittrekken door het midden van Egypte 5 en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven,…” en in 12:12a “Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen,…”

Deze teksten lijken aan te geven dat God het is die de eerstgeborenen van Egypte doodt, hoewel, om eerlijk te zijn de eerste tekst dat niet expliciet zegt. God zal uittrekken staat daar, maar er staat niet dat Hij doodt. Hoofdstuk 12:29 zegt wel weer duidelijk: “En het gebeurde te middernacht dat de HEERE alle eerstgeborenen in het land Egypte trof,…”

Kijk nu eens naar Exodus 12:23 “Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver!! niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.”

Deze tekst toont duidelijk dat God niet doodt, maar dat het de verderver is die doodt. Zie Hebreeën 11:28 eens: “Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht, en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou.” sv  Verderver = Grieks g3645 olothreuo. Zie verder de uitleg over de Griekse woorden hieronder bij ‘Ziekteplaag in Numerie 16’.

De verderver heeft geen vrijspel. Iedereen die gehoorzaam is aan God, ook Egyptenaren als die gehoorzaamd zouden hebben, en lamsbloed aan de deurposten smeert, wordt gered van de verderver. Het bloed houdt de duivel tegen. God is hier niet de actieve persoon die toelaat of verhindert, maar God is hier Degene die kracht en autoriteit verleent aan het lamsbloed aan de deurposten. Anders gezegd, God ziet het bloed dat mensen in gehoorzaamheid aan Zijn Woord hebben gesmeerd, en vervolgens plaatst God daar een engel of wat Hij dan ook maar doet, om de duivel de toegang te ontzeggen. De mens handelt. God krijgt daardoor het recht om de aanklager, de duivel, tegen te houden. Hetzelfde geldt voor alle niet eerstgeborenen in het land.

En wie is de oorzaak van de plaag? De Farao die weigert Israel vrij te laten na honderden jaren van slavernij…