Vuur uit de hemel verteert. Welke geest heb jij?

Vraag: Hoe kan het dat Joodse soldaten zomaar worden verteerd door vuur?

Thema: wat doet God wel en wat doet Hij niet

Teksten: 2 Koningen 1:10, 12 en Lukas 9:53-56

Elia en het vuur uit de hemel

Elia gebood twee keer vuur te vallen op de soldaten die hem kwamen halen om (2 Koningen 1).

Ik ga iets heel vrijmoedig zeggen: wie zegt dat het Gods wil was dat de soldaten die Elia kwamen halen allemaal verbrand werden? (2 Koningen 1:10 en 12) Ik durf te zeggen dat God een andere oplossing in gedachten heeft gehad. Een uitspraak van Jezus die we zo zullen zien duidt daar heel duidelijk op. Laat me eerst uitleggen waarom:

In 1 Koningen 18:25 zien we dat Elia ervaring kreeg met vuur uit de hemel. Iets wat we blijven zien in zijn leven, ook als hij door een vurige koets met vurige paarden vanuit de hemel opgehaald wordt en naar de Heer wordt gebracht. Wanneer je een doorbraak hebt in een bepaald gebied van je leven ga je merken dat een volgende keer je geloof (veel) groter is en je makkelijk(er) toegang hebt tot een herhaling van dat wonder!! Toen de soldaten Elia op wilden halen omdat de koning dat had gezegd, had Elia gerust kunnen zeggen: ‘je kunt je een tijd niet bewegen’ of, zoals bij Elisa, ‘ze herkennen ons niet meer’. In een dergelijke bedreigende situatie loste Elisa het veel beter op door de soldaten van Aram op een bovennatuurlijke wijze de stad binnen te brengen, waarna hun ogen weer ‘open gingen’. Op de vraag van zijn koning of ze nu de soldaten zullen doden, draagt hij op ze te eten en te drinken te geven en ze daarna vrij te laten. Hierin zie ik het karakter, de Geest van Jezus wel, Die zegt: “heb je vijanden lief, zegen wie jou vervloekt, en doe goed aan degene die je haat.” Mattheus 5:44.

Realiseer je goed dat God autoriteit geeft aan wat de profeet spreekt (en ook aan de Christen). Het is niet zo dat God ervoor zorgt dat iets altijd alleen maar gebeurt als Hij het ermee eens is. Spreuken 18:21 zegt: “Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.” Met de tong zegenen wij God en vervloeken wij mensen, zegt Jacobus (de broer van Jezus in Jacobus 3:9).

Johannes en Jacobus die vuur wilden gebieden

Lukas 9:53-56   “Maar zij ontvingen Hem niet [in een Samaritaans dorp], omdat Hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen Zijn aangezicht gericht was. [zodat duidelijk was dat Hij een Jood was] 54 Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? 55 Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor geest u hebt, 56 want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp.”

Over deze situatie bij de Samaritanen zegt Jezus dus tegen zijn discipelen: “U beseft niet wat voor geest u heeft.” Het is duidelijk dat Jezus dit soort dingen niet als een gebruikelijke oplossing ziet.

Waarom niet? Het is de Oud Testamentische geest die voortdurend zoekt naar overtreders van de wet, zodat hij kan straffen, ziekmaken, vernietigen en verderven. Wie is dat? De duivel. Maar Jezus is gekomen zegt Hij: “om ze te behouden .” Daarom was het zo ontzettend dringend noodzakelijk dat de Redder zou komen, om de mens te redden van de destructieve kracht van zonde en dood (Romeinen 5:12,14). Doordat de wet in de wereld kwam, die noodzakelijk was om de mensen de noodzaak te laten zien van een Redder, kreeg de macht van dood en zonde grotere auroriteit! Er was nu namelijk een duidelijk wet waaran mensen zich moesten houden en wie dat niet zou doen was vervloekt. Was dat nu wat God wenste? Nee. Maar de zonde was er al en moest nu duidelijk worden voor de hele mensheid, zodat het ook duidelijk zou worden dat er een oplossing moest komen. Als iedereen nu beseft dat hij verloren is zonder een oplossing, zal iedereen de enige reddingsboei die bestaat gebruiken, tenminste, dat is Gods verlangen. Die boei is Jezus.

Als wij niet uitkijken in dit tijdperk van genade (en niet van wet) dan handelen, denken en spreken we in die veroordelende geest van het Oude Testament. De Geest van Jezus is genade, vergeving, redding, genezing, bevrijding. Totdat het te laat is, als de mens zonder te kiezen voor genade sterft, of wanneer Jezus terugkomt.

Afin, die Elia was dus een vurig manneke, net als de zonen van de donder, Johannes en Jakobus. Johannes is goed bijgedraaid later: hij werd de apostel van de liefde.