WB12 Eenheid -2

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB12 Eenheid -2

Door Paul Immanuel

Eén taal, één streven – één gezaghebbende Bijbel, één in de liefde van Jezus.  – 2 –

Nadat ik vorige week zondag de wekelijkse bemoediging had verstuurd, gingen we naar de avonddienst in onze gemeente, Victoria Miracle Centre. De Nederlandse Canadees Case Schrage sprak in die dienst. Ik was stomverbaasd mag ik wel zeggen. Hij sprak over het ‘elkaar niet (ver)oordelen’ (‘Babel-en’) en haalde dezelfde tekst aan over de torenbouw in Babel en precies de tekst uit Jacobus 4:11 en een tekst uit het Johannes evangelie, waaraan ik ook had gedacht, maar die ik niet meer kon toevoegen, omdat ik me altijd tot 1 A4 beperk. Ik realiseerde me hierdoor opnieuw hoe belangrijk deze boodschap is. Ook wijzelf gaan door testen van de Heer heen of we wel werkelijk eenheid willen, en ik zeg je eerlijk, er zijn soms best redenen om niet één te willen zijn en negatief over anderen te praten. Die redenen mogen echter niet doorslaggevend zijn. Het gaat erom dat we Jezus volgen.

Laten we eens kijken naar een belangrijk moment uit het leven van Jezus. Hij bad een zeer krachtig gebed uit de grond van Zijn hart, toen Hij wist dat Hij binnen een aantal uren gevangen genomen zou worden. Zo serieus moeten we dit laatste gebed van onze Redder en Heer nemen. Johannes verwoordt dat gebed in Hoofdstuk 17:

20  En Ik bid niet alleen voor dezen (Zijn discipelen), maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, 
21  OPDAT zij allen één zijn, gelijk U, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn;
OPDAT de wereld gelove (gaat of zal geloven), dat U Mij gezonden heeft.
Tussen haakjes: toegevoegd

Kan aan dit hartstochtelijke pleidooi, dit intense gebed van Jezus iets toegevoegd worden? Nee, maar ik wil er wel gehoor aan geven, en blijven streven naar eenheid met mijn broeders en zusters in Christus. Denk jij trouwens dat Jezus hier een standaard gebed bidt, of dat Hij iets bidt wat toch niet kan? Ik niet, ik geloof niet dat Jezus een ‘wens’gebed deed. Ik geloof dat Hij dit gebed bad met de wetenschap dat alle dingen mogelijk zijn voor wie geloven in God (zie Markus 9:23, 10:27). Hij wist dat het kon, daarom bad Hij het. Naast Zijn gebed voor ons geeft Hij een andere sleutel, namelijk het Woord. Als wij de Bijbel gebruiken om Jezus beter te leren kennen, om Zijn karakter beter te leren begrijpen, gaan we ook meer begrijpen van Zijn liefde en van wat Hij van ons verwacht. Theologische verschillen kunnen dan naar de achtergrond verdwijnen, en Zijn liefdesgebod (Woord) om God lief te hebben en anderen als onszelf wordt weer belangrijk. We moeten leren ons oprecht nederig op te stellen. “Leer van Mij, zegt Jezus, want Ik ben nederig van hart”. Mattheus 11:28 Au, dat doet pijn. Nederig opstellen betekent meestal iets van jezelf opgeven, en dat is om te beginnen onze trotse, hoogmoedige houding. Eenheid betekent dus niet dat we allemaal op dezelfde manier ons geloof beleven, het betekent zelfs niet dat we allemaal de Gereformeerde, Roomse – of Charismatische Theologie moeten volgen. Het betekent liefde voorop stellen. Laten we het volgende stukje van Jezus’ gebed eens bekijken:

Vers 22  En de heerlijkheid, die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, 
OPDAT zij één zijn, gelijk Wij één zijn: 23  Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één,
OPDAT de wereld zal erkennen, dat U Mij gezonden heeft,
en dat U hen liefgehad heeft, gelijk U Mij liefgehad heeft.

Onvoorstelbaar. De heerlijkheid die God de Vader aan Jezus had gegeven, heeft Jezus ter beschikking gesteld aan ons. Wat een eer. ‘Heerlijkheid’ is ondermeer ‘gelijkenis met God’. Genesis 1 spreekt erover dat God ons geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis!! Dat is door de zonde verminkt geraakt, maar weer hersteld door Jezus’ sterven aan het kruis. Wanneer we in Jezus geloven, ontvangen we deze GIFT van Jezus, door GENADE, dat ons beeld en gelijkenis weer hersteld wordt naar dat van ‘den beginne’, naar dat van God. Zijn Heerlijkheid krijgen we! Waarom? Wel, om te beginnen omdat we er dan een stuk beter ‘uitzien’ dan toen wanneer we zonder Jezus leefden. Maar er is nog een reden:  “OPDAT zij één zijn”. Hoe kan het ook anders. Wanneer Gods heerlijkheid over ons komt, worden we één familie.

Is het je ook opgevallen dat beide versgedeelten een tweede ‘OPDAT’ hebben? Gods intense verlangen is dat de hele wereld Jezus leert kennen en gered wordt. We maken de wereld niet jaloers met bekvechten en wijzen met de vinger. In Amerika hebben sommige pastors boeken geschreven over andere pastors, om ze af te kraken. Hoe triest. Ik betwijfel zeer of we daar ook maar iemand mee aantrekken om Jezus aan te nemen. Jezus toont ons hier één van de starters van OPWEKKING: eenheid onder de Christenen, zoals Christus en de Vader één zijn.

Zo geeft Jezus voor de eenheid 3 sleutels: Zijn gebed, dus is het mogelijk; Zijn Woord en God’s heerlijkheid.
Laten we ons bekeren, ik voorop, en ons oog op Jezus richten: ‘wat wilt u dat ik doen zal Heer’.

Blijft er nog één regeltje over:                        “..en dat U hen liefgehad heeft, gelijk U Mij liefgehad heeft.”
Eenheid laat de wereld en ons zien, dat God evenveel van ons houdt als dat Hij van Jezus houdt. Begrijp jij dat? Ik niet, maar het staat er wel. Ik mag me verheugen in Zijn liefde, die even groot is voor mij als voor Zijn Zoon Jezus.

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]