WB24 Pasen – Opstanding, Jezus Leeft

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB24 Pasen – Opstanding, Jezus Leeft

Door Paul Immanuel

Wat ben ik blij dat Jezus werkelijk, echt, absoluut, wonderbaarlijk en levensecht, lichamelijk is opgestaan. Lichamelijk? Ja, lichamelijk. Kijk maar naar de verslagen in de evangeliën, waar Jezus op diverse wijzen aantoonde dat Hij werkelijk was opgestaan uit de dood en niet zomaar een geestelijke verschijning was of zo.

Lukas schrijft: “En terwijl zij hierover spraken, stond Hij Zelf in hun midden; 37  en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. 38  Doch Hij zei tot hen: Waarom bent u ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? 39  Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. 40  En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten. 41  En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Hij tot hen: Heeft u hier iets te eten? 42  Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. 43  En Hij nam het en at het voor hun ogen. 44  Hij zei tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. 45  Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. 46  En Hij zei tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en op de derde dag opstaan uit de doden, 47  en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.”

Johannes schrijft: “Daarna zei Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zij, en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28 Tomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Here en mijn God! 29  Jezus zei tot hem: Omdat u Mij gezien heeft, heeft u geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. 30  Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31  maar deze zijn geschreven, opdat u gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u, gelovende, het leven heeft in Zijn Naam.” 20:27-31.
Jezus was tastbaar aanwezig, met tenminste de 4 littekens in Zijn Lichaam.

Kijk eens naar het jubelende enthousiasme waarmee Johannes schrijft in zijn eerste brief: “Hetgeen was vanaf het begin, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens [Jezus Christus]” 1Johannes 1:1.
Voor hem, en ook de elf andere apostelen, was er geen enkele reden voor twijfel. Zo zelfverzekerd waren ze dat deze belijdenis waar was, dat ze hun leven ervoor over hadden.
En als het werkelijk een leugen zou zijn geweest of een samenzwering of groepsmisleiding (?), dan geef je dat maar al te graag op als er geen eer meer te halen is en het zwaard op je keel staat. En ja, letterlijk is dat met tenminste 10 van deze twaalf apostelen gebeurd: ze zijn vermoord om juist dit getuigenis van Jezus: Jezus gestorven en weer opgestaan!

Ook Paulus, de apostel der apostelen, is resoluut en pertinent. Hij schreef de allervroegste geloofsbelijdenis die bekend is: “Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4  en Hij is begraven en op de derde dag opgewekt, naar de Schriften, 
5  en Hij is verschenen aan Kefas [Petrus], daarna aan de twaalven. 6  Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders [!!!] tegelijk, van wie het merendeel nu nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7  Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8  maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene.”
1 Corinthen 15:3-8. Hier schrijft Paulus dat er een groep van 500 mannen is (vrouwen niet meegerekend, want in de Joodse wet gold hun getuigenis niet), die de opgestane Jezus levend gezien hebben, van wie, zegt hij, het merendeel nog in leven is. Dus eigenlijk zegt hij: ‘hé, jullie kunnen het tot in detail natrekken dat ik de waarheid spreek’.

God ook liefhebben met je verstand
Waarom deze teksten? Waarom deze nuchtere conclusies eromheen?
Wel, de Heer zegt dat we Hem ook moeten liefhebben met ons verstand; er is helemaal niets op tegen om ons verstand te gebruiken, ook niet waar het gaat om bovennatuurlijke gebeurtenissen zoals de opstanding van Jezus. Deze opstanding wordt door mensen aangevochten en zelfs sommige kerkelijke leiders ontkennen het. Daarmee verklaren ze zichzelf helaas dwaas! …of waren al die apostelen, én Paulus (die zoveel geleden heeft), én de vele martelaren door alle eeuwen heen dan dwaas? Nee!! Paulus schrijft hierover, want er is niets nieuws onder de zon:
“13  Indien er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. 14  En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. 
29b Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, …. 30  Waarom zijn ook wijzelf [dan] van uur tot uur in gevaar? 31  Zowaar als ik, broeders, op u roem draag in Christus Jezus, onze Here, ik sterf elke dag. 32  Indien ik te Efeze, naar de mens, met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. 33  Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.”
1 Cor. 15:29b-33.

Waarom, zegt Paulus hier tegen de Korinthiërs, zou ik lijden om dit evangelie, als er toch geen opstanding uit de doden is! Vervolgens schrijft hij een aantal jaren later 2 Corinthen…de brief waarin hij vertelt over al het lijden waar hij doorheen is gegaan om dit evangelie van de opstanding….om jaren later in Rome, onder de wrede Nero te worden onthoofd.

De opstanding, absolute en eeuwige hoop voor de gelovigen
In vers 55 zegt Paulus: “dood waar is uw overwinning? Dood waar is uw prikkel?” Hij dankt God in dit hoofdstuk voor de zegen van de opstanding, en dat we niet meer gebukt hoeven te gaan onder de last van eeuwig verderf (in hel). In Christus Jezus, door te geloven in Zijn dood en opstanding uit de dood voor onze zonden, mogen wij absolute zekerheid hebben dat we eeuwig leven hebben ontvangen. Ik zeg u, toen ik 18 was leefde ik onder een angst voor de dood, met regelmatig ‘s nachts paniek aanvallen, dat ik zou sterven die nacht. Dat verdween op slag en definitief (24 jaar geleden dus) toen ik mijn leven aan de Heer Jezus heb gegeven.

God zij dank voor de opstanding. Dank U Jezus dat U leeft en gezeten bent aan de rechterhand van de Vader in de Hemel, en dat U met sterke hand regeert.

Verblijd u daarom met elkaar op deze geweldig opstandingzondag (in Canada noemen ze Pasen zo), dat we een eeuwige goede, geweldige toekomst in de Hemel hebben. Ik heb al een aantal hobby’s gepland, waar ik nu echt niet aan toekom (hoewel goede hobby’s keigoed zijn!), maar die ik daar zeker zal gaan doen.
God is goed. Ga door met de arbeid in de wijngaard, om het verlorene binnen te halen. Ga door in de kracht van de opgestane Heer Jezus. Hij is niet alleen met u, maar leeft in u.

Glorie aan Jezus!
Glorie aan het Lam!
Eer aan de Vader!
Dank aan de Hoog Heilige Geest!

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]

[/column]