[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB33 Durf je te ontvangen?

Door Paul Immanuel

De vorige bemoediging sloten we af met een gebed waarin we tegen God zeggen dat we alles willen ontvangen wat Hij maar wil geven aan ons. Gaat het er dan alleen maar om dat God moet geven Paul? Nee, het gaat erom dat God WIL geven. God WIL geven en wij hebben eeuwenlang de deur op slot gehouden met allerlei redeneringen, zodat Hij het niet kon geven.

In psalm 24:7-10 staat ondermeer dat God ons oproept om onze harten te openen. Er staat zelfs: “Heft, poorten uw hoofden omhoog (opent uw harten; ‘hart’ staat voor je eigen vrije wil), en verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de koning der heerlijkheid ingaat.” Ik zeg niet dat het dit alleen betekent, maar wat ik zie is dat God ons oproept, om vanuit onze opvoeding in eeuwenoude tradities en theologieën (‘aloude’) ons hart te openen en God toe te laten nieuwe dingen te doen in ons. Nieuwe Bijbelse dingen. Nieuwe dingen die ons verstelt doen staan. Nieuwe dingen die de wereld versteld zullen doen staan. Nieuwe dingen, die tot doel hebben dat we méér weerspiegelen wie God is en wat Hij wil doen.

We moeten ons goed realiseren dat God ons bijna goddelijk heeft gemaakt. Psalm 8 zegt dit hierover: “O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde, U, die uw majesteit toont aan de hemel. 3  Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die U bereid heeft:4  Wat is de mens, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? 5  Toch heeft U hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. 6  U doet hem heersen over de werken van uw handen, alles heeft U onder zijn voeten gelegd: 7  schapen en runderen altegader en ook de dieren van het veld, 8  de vogels aan de hemel en de vissen in de zee, hetgeen de paden van de zeeën doorkruist. 9  O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde.”
Er is dat diepe ontzag en overweldigende besef dat God, die grote God die alles schiep, ons zo belangrijk vindt, dat wij de focus van Zijn aandacht zijn. Zó lang hebben zó veel mensen zich zó onbelangrijk gevoeld, vaak ook door wat weer andere mensen die zich onbelangrijk voelen gezegd hebben: ‘wie ben ik Heer dat U aan mij denkt, Heer dat U naar mij omziet?’
En dan plotseling staan hier woorden die God Zelf geïnspireerd heeft. Want weet je, God heeft ons werkelijk, niet in theorie, maar werkelijk geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, zoals deze psalm bevestigt: ‘O Heer, U heeft mij bijna goddelijk gemaakt, en mij met heerlijkheid en luister gekroond.” Echt waar, ik kan er niet bij en het zal me nog veel meer gaan verbazen in de toekomst, maar het is echt waar! God ziet ons zó zitten. Hij is zó met ons bezig. Zijn hart is vol van ons.

Maar hoe zit dat dan met de zonde? Wel, daar heeft Jezus mee afgerekend. We leven nu in een tijd dat God totaal herstel wil geven aan zijn kinderen en aan het gehele Lichaam van Christus. Weet je nog van Pasen? Jezus droeg een doornenkroon. Hij bloedde hevig uit die hoofdwonden en had daar diepe pijn van. Het waren de bespottingen van satan tegen de mens en tegen Jezus in het bijzonder. Hij dreef de spot met de kroon op God’s schepping, de mens. Hij bespotte het feit dat God Adam en Eva had geschapen, en had gekroond met heerlijkheid en luister. Jezus onderging die spot en droeg een doornenkroon, de straf, en bloedde ervoor, zodat wij ook weer hersteld kunnen worden in die positie van autoriteit, gekroond met heerlijkheid en luister!! Herstel in Christus, door Christus en tot eer van de Vader.

Laten we even kort kijken naar de woordbetekenissen *:
‘Heerlijkheid’ is: 1) versiering, eer, pracht > 1a) versiersel, sieraad 1b) pracht, majesteit  1c) eer, glorie
In ondermeer Exodus 40:34 wordt ditzelfde woord gebruikt voor God: “En de wolk bedekte de tent van de samenkomst, en de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel,”
‘Luister’ is: 1) glorie (pracht), eer, eervol (waardigheid, achting, goede naam), overvloed (rijkdom)  *
In ondermeer Psalm 104:1 wordt ditzelfde woord gebruikt voor God: “Loof de Here, mijn ziel. Here, mijn God, U bent zeer groot, U heeft U met majesteit en luister bekleed.”

Een laatste opmerking voor nu: Ja, God vindt ons heel belangrijk en: ja, Hij wil ons laten meedelen in Zijn heerlijkheid, in Wie Hij is, maar het gaat om God. We hebben vorige keer al gezien dat wij zijn als een spiegel, die God’s heerlijkheid weerspiegelt 2 Corinthen 3:18. Wat is dan het belangrijkste? Datgene wat weerspiegeld wordt in de spiegel! Wie heeft meer eer, het huis of de bouwer van het huis? Natuurlijk, de bouwer van het huis Hebr. 3:3. Wij zijn het schepsel, God is de Schepper zie Romeinen 1 en 2. Alles wat wij hebben en zullen hebben is omdat de Schepper daarvoor gekozen heeft en het gemaakt heeft.

Aan Hem alle eer, glorie en aanbidding. Is God niet geweldig goed!!              – wordt vervolgd –

*  Uit het Strongs Woordenboek voor Hebreeuwse – en Griekse Woorden in de Bijbel.

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]