WB48 Kerst -2- Jezus de Machtige

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB48 Kerst -2- Jezus de Machtige

Door Paul Immanuel

Veel profetieën in het Oude Testament spraken honderden jaren tot de Joden dat de Messias zou komen, om koning over hen te zijn en ze te bevrijden van het juk van de verdrukker en kaalvreter. Jesaja 53 spreekt daar ondermeer over en kondigt daarbij ook aan dat Hij zieken zou genezen. De Joden geloofden ook dat de Messias met drie grote tekenen van genezing zou komen die alleen Hem zouden kenmerken: de Messias zou doden opwekken, melaatsen genezen en de ogen van de blindgeborenen openen. Er is geen profeet in het gehele Oude Testament die al deze drie genezingen verrichtte…behalve natuurlijk de Messias, Jezus Christus (Christus = het Griekse woord voor Messias).

Er waren (zijn) tal van andere profetieën over Zijn Naam, de plaats van Zijn geboorte en andere gebeurtenissen, zoals de reis naar Egypte van de familie ‘Timmermans’. Toch om wonderlijke redenen herkenden de Joden, en vooral de Joodse religieuze leiders, Jezus de Messias niet! Ze waren verblind door jaloezie en door het feit dat Jezus Zich presenteerde als de Zoon van God, en dus als God. De Joods bevolking wilde graag vrede en bevrijding, maar wel naar hun eigen voorstelling en voorwaarden. Vrede zonder overgave. Vrede zonder Jezus Messias.

Hoewel er in Jezus’ Naam wereldwijd steeds meer wonderen en tekenen plaatsvinden, ook in westerse landen, waar dit ook alsmaar toeneemt en er in vele landen opwekkingen uitbreken, zijn er ook steeds meer mensen die aanstoot nemen aan Jezus. Mensen verwachten vrede en willen vrede, maar dan wel zonder Jezus. Vele mensen willen vrede en bevrijding, maar wel naar hun eigen voorstelling en op eigen voorwaarden. Vrede zonder overgave.   Vrede zonder Jezus Christus.

Voor mij is deze komende Kerst anders dan andere jaren. Er is een stuk Bijbel wakker aan het worden in mij. Iets dat ik kende en wist vanuit de theorie: Jezus komt terug….en spoedig.

Deze Kerst zal voor mij in het teken staan van de verwachting dat Jezus echt spoedig terugkomt.
Hij is één keer gekomen, in vlees en bloed, kwetsbaar, afhankelijk van ouders, van mensen en van de Vader en de Heilige Geest. In een lichaam zoals u en ik hebben, streed hij om niet te zondigen en volbracht dat; streed Hij om lief te hebben en tot het laatst Zijn Vader gehoorzaam te zijn en Zijn leven te geven, genageld aan het kruis. En Hij stond op, na drie dagen; Zijn lichaam werd opgewekt. 40 dagen daarna keerde Hij terug naar de Vader in de Hemel, waar Hij als Koning regeert, handelt en bidt, wachtend tot de Vader het sein geeft.

Dat sein komt spoedig en wij moeten ons daarvoor klaarmaken. Jezus komt terug, niet als een kwetsbare baby in vlees en bloed, niet als een mens van vlees en bloed, maar als een krachtige Heerser, Koning en Opperbevelhebber. Ik houd van het Schriftgedeelte in Openbaringen 1:12-18. DIT IS HET BEELD dat we mogen hebben van onze Heiland en Heer Jezus Christus gedurende de Kerstdagen. DIT IS HET WARE BEELD van Jezus, Koning en God, de absoluut Oppermachtige….en wij behoren Hem toe…dat is, als we ons leven aan Hem hebben overgegeven en aan Zijn voorwaarden voldoen: bekering van een zondig leven en belijdenis daarvan, en toelating van Jezus in je hart en leven, als Enige Redder en Verlosser.

Weest bemoedigd  in 2007 dat Jezus onze Heer met ons is en blijft, tot aan de voleinding van deze wereld, tot Zijn wederkomst!!
“ik (Johannes) ….zag…13…Iemand staan als een mensen zoon (Jezus), bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en Zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en Zijn stem was als een geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij….”
Jezus legt Zijn rechterhand nu op u, op uw schouder, neem tijd om die bemoedigende aanraking te ontvangen en te weten dat waar u ook doorheen gaat, Jezus achter u staat en u aanraakt, liefhebbend, zonder verwijt, uitnodigend…  “en (Hij) zei: ‘Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste,…” Jezus zegt tegen ons niet bang te zijn, en ons geen zorgen te maken. Hij is zo’n geweldige en betrouwbare God, zo lief, zo sterk en betrouwbaar, Hij zegt ‘Ik ben “…de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.'”‘
Vrede, Sjaloom, op aarde, in alle mensen die hun hart voor Hem openzetten, in u!!

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]