[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB51 Vrees niet

Door Paul Immanuel

In de WB -49- heb ik geschreven wat God op mijn hart had gelegd voor 2007. Eén van de twee punten was dat niemand Gods plan voor ons leven kan stoppen (zie WB -50-).
Het tweede punt was dat we op God gericht moeten blijven en niet moeten toelaten dat angst en vrees onze keuzes gaan bepalen.

Weet u, de Israëlieten trokken het beloofde land niet binnen omdat ze bang waren. Het LEEK moeilijk, maar het WAS niet moeilijk. Ze zagen de sterke, ommuurde steden en de mannen zo groot als reuzen. Het LEEK dus moeilijk. Vervolgens begonnen ze ongeloof en angst uit te spreken: “33 Wij hebben ook daar de reuzen gezien, en de kinderen van Enak, van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen.” Numeri 13 svv. Maar hoe weten we dan dat het niet moeilijk WAS? Wel, kijk maar eens naar Jozua 1-4, waar het begin van de geschiedenis van de verovering van het beloofde land verteld wordt. Om te beginnen spleet God de Jordaan alsof het een plasje water op straat was en vervolgens werd de sterkste stad van het land veroverd, door er gedurende zeven dagen 13x omheen te marcheren.

In de tijd waarin we nu leven is het zo eenvoudig om bang te worden en wel om twee redenen:
1.    Nog nooit in de wereldgeschiedenis was er zoveel ellende en oorlog voor zoveel mensen tegelijk;
2.    De huidige techniek zorgt er bovendien voor dat we dagelijks tot in detail de meest gruwelijke dingen kunnen horen en zien.
Een groot deel van de berichtgeving industrie is bedoeld om mensen te intimideren en manipuleren. Terrorisme treft in feite maar een klein deel van de mensen direct, maar heeft een impact op een groot deel van de wereld….hoe? Door angst de angstfactor die er vanuit gaat, en verspreid wordt door de media (‘terror’).

Daarom hebben wij God’s ‘media’ nodig. Het Woord van God met al Zijn beloften en bemoedigingen. He Woord dat boordevol is met getuigenissen van hoe God bovennatuurlijk Israël en vele van Zijn dienstknechten uitredde. De bijbel, het Levende Woord dat vlees geworden is….toen Jezus kwam. Het Woord van God dat nog steeds ‘vlees’ wordt, in de zin dat het nog steeds manifesteert met wonderen, tekenen, genezingen enzovoorts. Het is voor ons Christenen zo belangrijk ons oog gericht te houden op Jezus en ons bewust te blijven dat Hij een Groot en Machtig God is, die door niemand bedreigd of geïntimideerd kan worden.

Jozua was niet geïntimideerd, het volk Israël was niet geïntimideerd toen ze Kanaän binnen wilden trekken. De generatie die het land innam was van een ander kaliber. Zij hadden geleerd dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan dat wij bidden of beseffen (Efezen 3:20). Weet u, dit vers is zo krachtig, want het zich dat God dit doet, “naar de kracht die in ons werkt”. Welke kracht, welke ‘dunamis’ (Griekse grondtekst)? De Heilige Geest Dunamis zoals beloofd is in Handelingen 1:8. Goddelijke kracht door de heilige Geest die ons vervuld heeft (of u wil vervullen). Dit vers zegt dat we die kracht nodig hebben om Zijn getuigen te zijn tot het einde van de aarde!! Dit is nu precies de kracht die opgewassen is tegen alle intimidatie en geweld. Deze Heilige Geest kracht, in de Naam van de Overwinnaar Jezus Christus, is in ons en breekt baan in deze wereld. Iedereen zal zien wat voor een grote machtige God wij dienen. Iedereen zal zien dat Hij alles kan doen wat Hij wil. De Bijbel belooft dat als wij het Woord van God spreken dat God het met wonderen en tekenen zal bevestigen…. Markus 16:20.

Terug naar Jozua en het volk. Zij geloofden God’s Woord en handelden. Geloof en actie gaan samen. Het moment dat ze het water inliepen spleet de rivier. Het moment dat ze de laatste ronde rondom Jericho hadden gemarcheerd, en begonnen te juichen (zoals God had geboden), stortten de muren van de sterkste stad van Kanaän in en was het een peulenschil de stad in te nemen.

Gehoorzaam God’s Woord, volg Jezus en vertrouw Hem en laat niets in 2007 (en daarna) u intimideren en proberen te stoppen van God’s wil. U zult zien dat Hij getrouw is en rechtvaardig en het ook zal doen.

We dienen een grote, machtige God. Spreek zijn woord tegen de dingen die u proberen te stoppen. Spreek Zijn beloften uit….en ‘de berg zal een vlakte worden’ voor u. Prijs God, prijs Jezus, dank U Hoog Heilige Geest. Weest gezegend met kracht en blijdschap en volharding.

© 2007  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]