WB55 Pasen – Jezus vocht voor jou!

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB55 Pasen – Jezus vocht voor jou!

Door Paul Immanuel

De gruwelijke strijd die Jezus streed voor jou en mij begon eigenlijk al in ‘de tuin van de pijn’, in Getsémané. Een paar uur voor Zijn gevangenneming was Hij hier alleen met Zijn beste vrienden de apostelen. En “Hij nam met Zich (mee) Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden; 34 En zei tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier, en waakt. 35 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijging.” Markus 14:33 SVV.
Toen ik de tekst in deze vertaling las viel het me op, dat er staat dat Jezus (zeer) verbaasd begon te worden. Ik denk dat Hij toch nog verrast werd door de afschuwelijk diepe waarheid van het lijden dat Hij zou gaan doormaken. Het lijkt wel een shock situatie waarin iemand gaat wanneer er iets heel ernstigs gebeurt. Er staat dan ook dat Hij zeer beangst werd en dat Zijn ziel tot stervens toe bedroefd werd. Hij strompelde nog iets verder en viel, overmand, als bedrukt onder een te zware last, op de grond.

Heeft u wel eens het levensverhaal gehoord van iemand die door afschuwelijke dingen is heengegaan? Heeft u de bedrukking daarna gevoeld? Dat is niets vergeleken bij wat die persoon zelf gevoeld heeft….en zelfs als je het zelf hebt meegemaakt, ook dat is niets vergeleken met wat Jezus doorgemaakt heeft. Hij droeg letterlijk van alle mensen alle ellende naar het kruis. Hoe begrijp ik niet, maar ik zie wel de gigantische strijd die Hij leverde.

De apostelen hadden geen flauw idee van waar hun Vriend en Meester doorheen ging en vielen volgens de verslagen drie keer in slaap, telkens nadat Jezus hun uitdrukkelijk had gevraagd mee te bidden. De strijd, de gevoelens, de angst, het verdriet, de afschuw van alle smerigheid die op Hem gelegd zou worden, dat alles kwam als een zware depressie en verdrukking op Hem af….geen vriend die hem hielp. De Bijbel zegt in Lukas 22:43 dat God hem vervolgens een engel stuurde om Hem kracht te geven. Maar zelfs toen was de strijd nog onmenselijk zwaar. Lees het daarop volgende vers:“44 En in zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloed, die op de aarde afliepen.” Zo hevig was de strijd dat de poriën van Zijn voorhoofd verwijdden en het bloed erdoor naar buiten werd geperst.

U moet begrijpen dat Jezus de meest pure Persoon was op aarde, zonder enige zonde, zonder enige fout, zonder enige ziekte. Hij haatte zonde, Hij haatte ziekte, maar Hij wist dat dit op Hem zou worden gelegd. Hij wist ook wat de kruisdood inhield. Kunt u zich de schande voorstellen van Jezus, toen Hij naakt aan het kruis hing, openlijk tentoongesteld voor zijn familie, vrienden en maar ook nog vele anderen die Hem bespotten?

We lezen verder: “36 En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn U mogelijk; neem deze drinkbeker van Mij weg,…” Dit gebed van een Man, de Zoon van God, in nood is zo ongelooflijk bemoedigend. Hij durfde dit gebed te bidden voor Zijn Vader. Hij durfde Zijn gevoelens te uiten, Zijn angsten, Zijn pijn, zonder bang te zijn voor de Vader, wat die zou denken of vinden. God zij dank dat Jezus het niet bij dit gebed heeft gelaten, want God zou Hem verhoord hebben (alle gebeden van Jezus werden verhoord), maar dat aan het eind van Zijn worstelen Hij Zich overgaf en zei: “…maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.” Het ‘Onze Vader’ bidt daarom ook: “Uw wil geschiedde, zoals het in de Hemel is, zo ook op de aarde..” Jezus gaf Zijn wil over.

De Bijbel legt ons uit dat Jezus onze gevoelens en zonden kent, alle gevoelens en zonden, tot in de diepste en ergste details. Misschien details die u niet durft te vertellen of durft te verwerken…weest welkom om het toch te gaan doen bij Jezus want “15 wij hebben geen hogepriester (Jezus), die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade (bij de Vader in de Hemel), opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” Wat u zult vinden is GENADE!! Dat betekent: vergeving en hulp, genezing en begrip.

Jezus faalde nooit, zelfs niet in deze intens moeilijke strijd. Hij vocht voor u. Hij worstelde en leed diepe innerlijke pijnen voor u. Kom tot Hem, leg het bij Hem neer, vertel het Hem en Hij vergeeft of Hij geneest en herstelt. U zelf was de reden dat Jezus heeft doorgezet. De Bijbel zegt dat u zo’n grote vreugde was voor Hem, dat Hij daarom in staat was het kruis op Zich te nemen, zonder op alle schande te letten (Hebr.12:1-3). ‘Lieve Heer Jezus, wat een eer, wat een moed, om voor mij dit lijden te hebben gedragen. Dank U Heer. Ik wil U altijd eren met mijn leven. Amen.     Vrolijk Pasen….

© 2007  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]