WB64 God heeft ons alles gegeven

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB64 God heeft ons alles gegeven

Door Paul Immanuel

Romeinen 8:31b-34 “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. 32 Hoe zal Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 33 Wie zal een beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het echter die rechtvaardigt. 34 Wie is het die verdoemt (veroordeelt)? Christus is het echter Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit (bidt).” Herziene Staten Vertaling

Als in het verleden wel eens iemand met een verhaal kwam, dat hij of zij een bekende filmster had gezien, of dat de koningin naar ze had geknikt vanuit de gouden koets, zeiden we wel eens gekscherend: ‘O, mag ik je even aanraken!’ Het is grappig, maar heel veel mensen gaan er graag prat op dat ze één of andere Professor of dokter in hun kennissenkring hebben, of met de burgemeester aan tafel hebben gezeten. Eigenlijk zegt dit meer over hoe we over onszelf denken, dan over die persoon. Blijkbaar hebben we het voor onze identiteit nodig om met zo iemand gezien te worden… Paulus begint hier te zeggen dat als God voor ons is, niemand ons iets meer kan maken. O zeker, ze kunnen het lichaam misschien iets aandoen, maar niemand kan ons het leven met God afnemen (zie 8:35-39). Bovendien is God een machtige Strijder en onbeperkt in mogelijkheden.

Wellicht één van de belangrijkste karaktereigenschappen van God is GEVEN, gemotiveerd door liefde. God gaf de mens leven, en gaf de gehele aarde en alles wat erop leefde over in de handen van die mens. God gaf genade aan Adam en Eva en vergaf ze hun vernietigende zonde. Vers 32 zegt nu dat God Zijn enige en eigen Zoon Jezus overgegeven heeft voor ons. Hij stuurde Jezus niet om even het goede voorbeeld te zijn, velen te genezen en het evangelie te preken, maar Hij zond Hem om te sterven aan een kruis. Een boom die Hij Zelf geschapen had om vrucht te dragen, was nu het hout geworden waaraan Hij gespijkerd werd en stierf. Vlak voor Zijn dood werd Hij op een gruwelijke wijze kapotgeslagen, waarvan de apostel Petrus zegt: “Door Zijn striemen bent u genezen.” 1 Petrus 2:24.
De Bijbel zegt: “overgegeven”, dat betekent dat Jezus Zich heeft overgegeven aan de dood. Voor ons. Het enige dat we kunnen doen is ons naar Hem omdraaien en de gave van de Vader ontvangen: de vergeving van zonden. Wat een grote genade. God wijst me niet af, God is niet toornend boos op me, God staat niet klaar met een stuk hout om me te straffen….maar God gaf het volmaakte leven van Zijn Zoon en vergaf mijn oude leven.

Eeuwenlang is de prediking hier opgehouden, maar er staat meer: “[Zal Hij] ons [dan] ook met Hem niet alle dingen schenken?” God had het beste en het kostbaarste dat Hij had, de vernedering en het leven van Zijn Zoon, over voor ons. Er valt niet méér te geven, er bestaat niets kostbaarders. Alle andere dingen vallen erbij in het niet. Toch? Paulus legt ergens anders ook uit, dat als de erflater sterft, de erfenis overgaat naar de erfgenamen. Jezus stierf en met Zijn dood, zegt het Woord, wil God ons alle dingen geven: genezing, voorziening in ons dagelijks leven, bevrijding, herstel van relaties, een baan, hulp bij de studie, bescherming, etc. Nu heb je wel opgemerkt dat Paulus dit vers met een vraagteken eindigde! Hij kende namelijk het gedachteleven van mensen heel aardig. Wat denkt u er trouwens van?

Laten we nog eens lezen wat de volgende verzen zeggen.  “Wie zal een beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God?… Wie is het die verdoemt (veroordeelt)?…” Johannes 10:10 zegt dat de duivel een dief, een moordenaar en een verdelger is. Hij wil niet dat u eeuwig leven heeft, maar als u zich dan toch bekeerd heeft, dan wil hij niet dat u God goed leert kennen en alle goede gaven van Hem ontvangt. Hij verzet zich daar met de volle 100% tegen, of anders gezegd, hij heeft het tot zijn levenstaak gemaakt om ons te bestrijden en te hinderen en de zegen te stoppen. Hoe dan?
Eén van de dingen die ons stopt om God voor iets te vertrouwen, is de gedachte dat God het helemaal niet wil geven. Of er is de gedachte dat we ‘nederig moeten zijn’ en ‘wie zijn wij om iets aan God te vragen, je moet gewoon afwachten’. Of ‘er zijn zoveel mensen die het harder nodig hebben dan ik’. Wat je tegenwoordig ook hoort is: ‘je moet wel uitkijken voor die preken over zegen’. Maar God stelt in Deuteronomium 30:19 zelf de vraag: kiest dan heden…leven of dood….zegen of vloek. Wauw!! De keuze is aan ons!! Velen denken dat God alle keuzes maakt… God wil dat we Hem trouw volgen en niet meer leven onder de veroordeling van zonde. Toch gaan ook velen gebukt onder de aanklacht: ‘ja maar ik ben toch ook zondig’. Nee, we zijn gereinigd en leven in en onder de genade van Jezus Christus. Daarom dat Paulus de laatste vraag in ons stukje beantwoordt met te verwijzen naar het sterven en de opstanding van Jezus. En, zegt hij, Jezus bidt voor ons….ook voor jou!
God nodigt ons uit in vrijmoedigheid bij hem te komen, in de Naam van Jezus, en te vragen in geloof.

© 2007  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]